Teatrologija ir scenos menų vadyba

Kam šios studijos skirtos?

Teatrologijos ir scenos menų vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro laipsnį bei siekiantiems tapti teatrologais menotyrininkais bei teatrinių procesų organizatoriais. Teatrologijos ir scenos menų vadybos programos tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos teatrologijos specialistus, gebančius savarankiškai vykdyti tyrimus, inicijuoti, organizuoti ir valdyti scenos meno procesus, sekti ir įvertinti mokslo ir praktikos naujoves, analizuoti, vertinti ir interpretuoti teatro reiškinius plačiame kultūriniame kontekste, įvertinti jų institucines priklausomybes, sociopolitines bei ekonomines prielaidas bei galinčius atlikti visapusišką mokslinį tyrimą, naudojantis įvairiomis humanitarinių mokslų metodologijomis.

Ko išmokstama?

Studentai išmoksta apibūdinti, palyginti ir kritiškai vertinti scenos meno sampratų įvairovę, įvardyti ir tirti jų kultūrinius, istorinius bei meninius ypatumus, naudotis tarpdalykiniais scenos meno analizės įrankiais, juos palyginti ir kritiškai vertinti. Absolventai geba analizuoti, organizuoti ir vertinti scenos meno institucijų veiklą, valdyti sudėtines, tarpdalykines, prieštaringas menines-kultūrines struktūras, plačiai ir kūrybingai suvokti ir valdyti sociopolitinį meninės kūrybos lauką.

Kokios absolventų karjeros galimybės?

Baigus studijas, įgyjamas menotyros magistro laipsnis. Programos absolventai gali dirbti taikomosios pakraipos teatrologais (teatro kritikais, istorikais, administratoriais, kuratoriais, scenos meno veiklos koordinatoriais); teorinės pakraipos menotyrininkais (mokslo darbuotojais akademinėse ir švietimo institucijose); dirbti žiniasklaidoje bei leidybos srityje; kultūros bei švietimo įstaigose (muziejuose, mokyklose, bibliotekose, kultūros centruose, scenos meno organizacijose); teatro procesų organizatoriais bei projektų vadybininkais įvairiose kultūrinėse ir nevyriausybinėse meno organizacijose (teatruose, festivaliuose, bendruomenėse ir pan.); valstybinėse institucijose, kurioms reikalingos kultūrinės srities kompetencijos (savivaldybės įstaigos, ministerijos, fondai); taip pat įvairiose valstybinėse bei privačiose kultūrinėse organizacijose bei viešosiose įstaigose, kurioms reikalingi darbuotojai, turintys plataus profilio humanitarinį išsilavinimą. Teatrologai dirba valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, inicijuoja, kuruoja, administruoja, rengia ir vykdo įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.

Programos turinys