Stipendijos

Vytauto Didžiojo universitete studijuodami studentai gali tikėtis įvairių stipendijų bei kitos finansinės paramos, kurią teikia tiek pats universitetas, tiek kitos valstybinės įstaigos, organizacijos ar privatūs asmenys.

Universitetas disponuoja iš skatinamųjų stipendijų fondo (LR valstybės biudžeto skiriamų lėšų) ir kitų lėšų, skirtų studentų paramai, sudarytu VDU stipendijų fondu, iš kurio, suderinus su VDU Studentų atstovybe, mokamos įvairių rūšių stipendijos (skatinamosios, socialinės, mobilumo, vienkartinės, tikslinės, universiteto mecenatų įsteigtos stipendijos ir kt.).

Visų studijų formų ir pakopų studentų stipendijų dydį, lėšų skirstymą, skyrimo ir mokėjimo tvarką reglamentuoja Vytauto Didžiojo universiteto stipendijų skyrimo tvarkos aprašas.

Informaciją apie universitete teikiamas stipendijas ir kitokią finansinę paramą galima rasti čia:
Stipendijos ir parama

Menų fakulteto studentai gali pretenduoti į vardines stipendijas:

PROF. BRONIAUS VAŠKELIO STIPENDIJA

37865Nuo 2011 m. vardinė buvusio universiteto rektoriaus, VDU garbės profesoriaus prof. Broniaus Vaškelio stipendija kasmet skiriama dalimis Menų fakulteto Teatrologijos katedros ir Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių literatūros katedros bakalauro (II–IV kurso), magistrantūros arba doktorantūros studijų studentams. Stipendiatas (-ė) turi gerai mokytis, aktyviai dalyvauti kultūrinėje ir meninėje veikloje, nuosekliai plėtoti teatrologijos arba lietuvių literatūros mokslinius tyrimus.

VIKTORO KUPREVIČIAUS STIPENDIJA

Nuo 2003 m. Viktoro Kuprevičiaus vardo stipendija kasmet skiriama vienam gabiam VDU Menų, Humanitarinių mokslų arba Katalikų teologijos fakulteto magistrantui, tiriančiam Lietuvos, o ypač Kauno, tarpukario ir sovietmečio kultūrą. Šios stipendijos steigėjas – V. Kuprevičiaus sūnus, ilgametis VDU dėstytojas, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas kompozitorius prof. Giedrius Kuprevičius. Kandidatus vertina ir renka speciali komisija, sudaryta iš VDU Menų ir Humanitarinių mokslų fakultetų atstovų.

Konkurse gali dalyvauti magistrantūros studijų studentas (-ė), parašęs baigiamąjį bakalauro darbą apie Lietuvos, ypač Kauno, tarpukario ir sovietmečio meną, kultūrą, istoriją ir tęsiantis to paties laikotarpio tyrimus. Stipendiatas turi gerai mokytis, aktyviai dalyvauti kultūrinėje ir meninėje veikloje.

kuprevicius-viktorasViktoras Kuprevičius (1901–1992) – Lietuvos kompozitorius, nusipelnęs meno veikėjas, Kauno miesto Garbės pilietis, Kauno kariliono atkūrėjas ir ilgametis atlikėjas. Tarpukariu dirbo Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje, kartu su Pauliumi Galaune organizavo liaudies meno tyrimų ekspedicijas ir pats asmeniškai jose dalyvavo.

 

VDU VARDO GARBĖS STIPENDIJA

VDU vardo garbės stipendija yra skiriama VDU bakalauro, vientisųjų ir magistrantūros studijų studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sporto ir (ar) visuomeninėje veikloje reprezentuojant gimtąją alma mater Lietuvai ir pasauliui. Vardinės stipendijos iškilmingai įteikiamos vieną kartą metuose, VDU atkūrimo minėjimo proga.
Stipendijos skyrimo procedūra, kriterijai bei dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatai, yra nurodyti VDU vardo garbės stipendijos skyrimo nuostatuose.