Projektai

„Lietuva karuose: kultūra, tapatybė, egzilis“
Projekto tikslas – Lietuvoje sukurti solidžią tarpdalykinę, tarpnacionalinę ir daugiakalbę platformą meninės kultūros studijoms karinių bei ideologinių Europos konfliktų kontekste. Daugiau >

Vytauto Didžiojo universitetas 2009 m. tapo KIK (kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos) nariu. NKP „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų“ programoje dalyvauja nuo 2010 metų. Tais metais buvo pasirašytos sutartys dėl naujos magistro programos „Kūrybinės industrijos“ sukūrimo ir dėl KI programos studijoms, mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimo ir atnaujinimo projekto (sutartys VP2-1.1-ŠMM-04-V, VP1-2.2-ŠMM-09-V). Universiteto Menų fakulteto parengta „Kūrybinių industrijų“ magistro programa pradėjo veikti 2011 m. rudenį – į ją priimta 17 studentų, 2012 m. priimta 16 studentų. VDU veikianti KI magistro programa orientuota į tris pagrindinius žinių segmentus – kultūros komunikacijos teorijas, metodologijas ir kritinį kontekstą.
Pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-08-K priemonės „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“. Daugiau >

Nuo 2012 m. rugsėjo VDU dalyvauja projekte „Kultūros institucijų komunikacinių kompetencijų plėtra žinių ir kūrybos visuomenės kontekste“[VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-017]. Projekto puslapis.

„Nematomos bendruomenės: bendruomenių menų atvejai“ [MIP-094/2013]
Projekto tikslas – ištirti bendruomeninių menų raidą, aktualumą, socialinį poveikį, sąlygas ir kontekstą Lietuvoje XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje bei inicijuoti naujus projektus, didinančius kultūros prieinamumą meno lauko užribyje esančiose bendruomenėse. Daugiau >

Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje.
Projektas „Kultūrų tiltas: lietuvių ir lenkų teatro ryšiai XX amžiuje“
Daugiau >

Galimybių studija dėl jungtinės tarptautinės studijų programos „Skaitmeninis menas/medijų menas” poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių [VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-017]. Daugiau>

Lietuvos mokslų tarybos projektas „Archimedė“- Kauno miesto medinės architektūros duomenų bazė“ – skaitmeninio topografinio katalogo, kuriame bus sukaupta vizualinė, dokumentinė ir analitinė medžiaga apie medinius Kauno miesto pastatus, kūrimas. Daugiau >

Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms. Daugiau >

Leonardo da Vinci projektas: LOCALISE – study trip as model of research, education and practice in vocational training in culture animation and community work 2010-2012. Daugiau >

BPD projektas: Kūrybinių industrijų skatinimas keliant meno tyrėjų mokslines ir praktines kompetencijas magistrantūros studijose 2006-2008. Daugiau >

Leonardo da Vinci projektas: ANIMATOR: praktinio kultūros animacijos mokymo ir perkvalifikavimo programa 2006-2008. Daugiau >

Leonardo da Vinci projektas: ANIMUS: kultūros animacijos mokymo ir lavinimo tinklas 2001-2004. Daugiau >

Nordplus Neighbour projektas: Baltic-Nordic-NW Russia Network in Theatre Studies and Education (Pabaltijo-Šiaurės šalių-Šiaurės Vakarų Rusijos teatrologijos ir teatro mokymo tinklas). Daugiau >