Projektas „Kultūrų tiltas: lietuvių ir lenkų teatro ryšiai XX amžiuje“

  

Projekto mokslinė vadovė: prof. dr. Jurgita Staniškytė
VDU MF Teatrologijos katedra
Laisvės al. 53, LT-44309 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327877
El. paštas: j.staniskyte@mf.vdu.lt

Projektą įgyvendina: dr. Martynas Petrikas
VDU MF Teatrologijos katedra
Laisvės al. 53, LT-44309 Kaunas
Telefonas: (8 37) 327877
El. paštas:m.petrikas@mf.vdu.lt

Projekto sutarties Nr. 004/27. Projektą finansuoja: Lietuvos mokslo taryba pagal projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“.

Trukmė: 2012-03-05 – 2014-02-28

Projekto aprašymas

Projekto-podoktorantūros stažuotės „Kultūrų tiltas: lietuvių ir lenkų teatro ryšiai XX amžiuje“ tyrimų tikslas – suformuluoti lietuvių ir lenkų teatro kultūros ryšių XX amžiuje koncepciją, nustatant svarbiausius jų sąlyčio ir tarpusavio poveikio taškus kintančiuose visuomeniniuose bei politiniuose kontekstuose.

Stažuotės tyrimuose sprendžiamų uždavinių aktualumą pagrindžia jų mokslinis naujumas – tai pirmasis Lietuvos humanistikoje lietuvių ir lenkų teatro kultūrinės kaimynystės tyrimas užpildysiantis spragą žiniose apie daugiakultūrinį estetinės ir ideologinės minties tinklą XX amžiuje veikusį lietuvių teatro praktikos raidą. Šiuo metu esamoje Lietuvos teatrologinėje literatūroje lietuvių teatro kultūros vystymasis besikeičiančiame praėjusio šimtmečio politinių tarpsnių fone dažniausiai vaizduojamas pasitelkiant hermetiškos raidos modelį, t. y. atsietai nuo greta besiplėtojusio kitakalbio teatro procesų. Toks metodologinis trūkumas neleidžia suvokti lietuvių teatrinės kultūros santykių su užsienio kultūros tradicijas atstovaujančių tautinių mažumų teatru. Įgyvendinus stažuotės tikslus bus ne tik apibendrinti kaimyninių lietuvių ir lenkų teatro kultūrų tarpusavio ryšiai estetiniame bei ideologiniame lygmenyse, nustatyta kultūrinio bendradarbiavimo dinamika, bet ir išryškinta ilgametės lietuvių bei lenkų teatro pažinties istorija. Stažuotės tyrimai atitinka LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto parengto „Lituanistikos tyrimų plėtros strateginių gairių“ prioritetą lituanistikos tyrimuose remti kultūrinės atminties ir tapatumų sąveikos tyrimus bei sistemines Lituanistikos paveldo svetur paieškas ir tyrimus.

Atsižvelgiant dabartinės teatrologijos situacijos ir projekto aprašyme išvardintų tikslų, projekto uždaviniai yra:

(1) empiriniai lietuvių teatro Lenkijoje bei lenkų teatro Lietuvoje sklaidos XX amžiuje tyrimai;
(2) visuminė lietuvių ir lenkų teatro ryšių analizė akcentuojant informacijos bei estetinės patirties mainus ir jų strategijos pokyčius keturiuose XX amžiaus laikotarpiuose (XX amžiaus pirmasis–antrasis dešimtmečiai, pirmoji Nepriklausomybė / Antroji respublika, sovietinė okupacija / socialistinė Lenkija, antroji Nepriklausomybė / Trečioji respublika);
(3) teatro kaip kultūrinės kaimynystės ramsčio efektyvumo tyrimai;
(4) lietuvių ir lenkų teatro kultūros ryšių chronologinės-faktologinės duomenų bazės sudarymas.

Laukiami mokslinių tyrimų rezultatai:

Stažuotės metu atlikus empirinių duomenų analizę tikimasi nustatyti:
(1) lenkų teatro kultūros įtaką lietuvių teatro sampratos formavimuisi XX amžiaus pradžioje.
(2) lietuvių ir lenkų teatro estetinės patirties mainų intensyvumą pirmojoje Lietuvos nepriklausomybėje.
(3) lenkų teatro praktikos reikšmę lietuvių teatro atsinaujinimui sovietinės okupacijos laikotarpyje.
(4) lietuvių ir lenkų teatro bendradarbiavimo tendencijas kuriant naują teatro realybę XX–XXI amžių sandūroje.

Mokslinė ir / ar kitokia produkcija:
(1) 4 moksliniai straipsniai recenzuojamuose leidiniuose, iš jų 1 recenzuojamas užsienyje;
(2) 4 moksliniai pranešimai tarptautinėse konferencijose ir mokslo renginiuose.

Stažuotės tyrimų įgyvendinimo ir jų rezultatų sklaidos strategija:
(1) viešos paskaitos visuomenei pristatančios stažuotės mokslinių tyrimų rezultatus Lietuvoje ir Lenkijoje (ne mažiau 2);
(2) sudaryta lietuvių ir lenkų teatro kultūros ryšių chronologinė-faktologinė duomenų bazė;
(3) informaciniai straipsniai (ne mažiau 1) spaudoje.
Neformali informacijos apie įgyvendintus stažuotės tyrimus sklaida tarptautiniame lygmenyje (tarptautinių mokslinių konferencijų, tarptautinių stažuočių ir mokslo renginių metu).

Projekto įgyvendinimas (2012-2014 m.)
2012 m. kovo mėn.–2014 m. vasario mėn. atlikti tyrimai Lietuvos ir Lenkijos teatruose, archyvuose, bibliotekose bei muziejuose sukaupta empirinių duomenų bazė apie abiejų valstybių profesionalaus dramos teatro ryšius, atlikta kiekybinė sukauptų duomenų analizė, nustatytos jos teorinio ir metodologinio įprasminimo strategijos, atliktų tyrimų apibendrinimai paskelbti mokslinėje periodikoje, mokslinėse konferencijose bei viešose paskaitose.
• 2012 m. kaupti empiriniai duomenys apie lenkų teatro sklaidą Lietuvoje pirmojoje XX a. pusėje; kurti teorinių-metodologinių prieigų apmatai empirinių duomenų analizei.

2012 m. birželio 19–liepos 18 d. įvykdyta pirmoji mokslinė stažuotė Lenkijoje, Varšuvos universiteto Polonistikos fakulteto Lenkų kultūros institute.

2012 m. liepos 15–18 d. dalyvauta Varšuvos universiteto Rytų Europos studijų centro surengtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Old and New. Past, Present and Future of the post–Communist world. Skaitytas mokslinis pranešimas Outline of the Neighbor: Representations of Lithuanian-Polish Relations in Post-Soviet Lithuanian Theatre. 

2012 m. liepos–rugpjūčio mėn. sudaryta pirminė chronologinė-faktologinė duomenų lentelė apie lietuvių ir lenkų teatro ryšius pirmosios Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu.

Paskelbtas pirmasis stažuotės metu atliktų tyrimų rezultatus apibendrinantis mokslinis straipsnisPetrikas M. Lenkų dramaturgija Valstybės teatro scenoje: skaičiai, tendencijos, reikšmė // Menotyra, nr. 2. Vilnius, ISSN 1392-1002, 2012, p. 93–104. (Duomenų bazė: EBSCO, International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text, http://www.ebscohost.com).
Straipsnis

2012 m. rugsėjo 3–17 d. įvykdyta mokslinė stažuotė Paryžiaus universiteto Intermedialumo ir teatro meno tyrimų centre ARIAS.

2012 m. spalio 3–8 d. dalyvauta Vokietijos teatro tyrimų sąjungos XI tarptautiniame moksliniame kongrese Sound and Performance Bairoito universitete (Vokietija). Skaitytas mokslinis pranešimas Soundscape in Performance as Transnational Dimension.

2012 m. gruodžio mėn. spaudai įteikta antroji mokslinė publikacija Geopolitics on Stage: Representation of International Relations in Post-Soviet Lithuanian Theatre, the Case of Two Plays.Leidėjas: Council for Research in Values and Philosophy (RVP), Vašingtonas (JAV).

• 2013 m. sausio 3–vasario 3 d. įvykdyta antroji mokslinė stažuotė Lenkijoje, Varšuvos universiteto Polonistikos fakulteto Lenkų kultūros institute. Stažuotės metu tęsti tyrimai Varšuvos universiteto bibliotekoje, Varšuvos naujųjų dokumentų archyve, Zbigniewo Raszewskio teatro institute bei Varšuvos teatruose. Kurta projekto įgyvendinimą 2012 kovo mėn.–2013 vasario mėn. atspindinti medžiaga bei susisteminta lig tol sukauptų duomenų bazė. Medžiaga skelbiama Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto elektroninėje terpėje.

2013 m. balandžio 18–20 d. dalyvauta Salonikų (Graikija) Aristotelio universiteto tarptautinėje mokslinėje konferencijoje The Viewing of Politics and The Politics of Viewing: Theatre Challenges in the Age of Globalized Communities, skaitytas pranešimas Politics Made Visible: Lithuanian-Polish Relations in Contemporary Lithuanian Theatre. 
Konferencijos pranešimų santraukos

2013 m. gegužės 12–18 d. Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete (Lenkija) vykdytos projekto viešinimo veiklos: gegužės 15 d. skaityta vieša paskaita Crossing (State) Borders: Developments in Contemporary Lithuanian Theatre; tarptautinio teatro festivalio Kon-Teksty 6 metu viešintos tyrimo gairės ir pagrindiniai rezultatai.

Apibendrintas lietuvių ir lenkų teatro ryšių modelis sovietinės okupacijos laikotarpyje ir paskalbtas trečiasis mokslinis straipsnis Lenkų teatro gastrolės LTSR: nuo iššūkių iki galimybių // Menotyra, nr. 2. Vilnius, ISSN 1392-1002, 2013, p. 155–168. (Duomenų bazė: EBSCO, International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text, http://www.ebscohost.com).
Straipsnis

2013 m. birželio 15–liepos 15 d. įvykdyta trečioji mokslinė stažuotė Lenkijoje, Varšuvos universiteto Polonistikos fakulteto Lenkų kultūros institute: tikslinti empiriniai duomenys apie lenkų teatro sklaidą Lietuvoje XX a. pabaigoje.

2013 m. liepos 22–26 d. dalyvauta Tarptautinės teatro tyrimų federacijos IFTR / FIRT tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Re-routing Performance / Re-caminant l’escena, Barselonoje (Ispanija), skaitytas pranešimas Bittersweet Roots of Engaged Theatre: Between Similarities and Differences of Theatre Concepts in Lithuania and Poland. 
Konferencijos pranešimų santraukos

2013 m. rugsėjo–gruodžio mėn. analizuoti konceptualūs lietuvių ir lenkų teatro dialogo pagrindai. Paskelbtas ketvirtasis mokslinis straipsnis To Engage or To Be Engaged: Among Differences and Similarities of Theatre in Lithuania and Poland // Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism, t. 9. Kaunas, ISSN 1822-4555, 2013, p. 30–36. (Duomenų bazė: MLA, Modern Language Association, https://www.mla.org/). Straipsnis

2013 m. gruodžio 2–17 d. įvykdyta ketvirtoji mokslinė stažuotė Prancūzijoje Paryžiaus universiteto (Université Sorbonne, Paris 4) Polonistikos centre (Centre de Civilisation Polonaise): Paryžiaus universiteto bibliotekose bei Prancūzijos nacionalinėje bibliotekoje pagilintos kultūrinio transfero teorijos žinios, konsultuotasi su panašius tyrimus atliekančiais mokslininkais.

• 2014 m. sausio 3–vasario 3 d. įvykdyta penktoji mokslinė stažuotė Lenkijoje, Varšuvos universiteto Polonistikos fakulteto Lenkų kultūros institute, kurios metu patikslintos tezės apie Lietuvos ir Lenkijos teatro kultūros sąveikoje pasireiškusius kultūrinius mainus.

2014 m. vasario mėnesį atliktas visuminis atlikto tyrimo apibendrinimas.

2014 m. vasario 20 d. Kaune surengta vieša paskaita „Lietuvių ir lenkų teatro ryšiai XX a.: misija įmanoma“.

VDU Menų fakulteto elektroninėje erdvėje paskelbta informacija apie stažuotėje atliktus tyrimus ir laisvai prieinama chronologinė-faktologinė tyrimo duomenų lentelė.
Duomenų bazė

Pagrindinės tyrimo išvados
Atlikti tyrimai įgalino nustatyti lietuvių ir lenkų teatro ryšių intensyvumą 1920–1990 m. ir su formuluoti tikslų tirtojo laikotarpio lietuvių ir lenkų teatro ryšių modelį bei atskleisti daugialypį jo pavidalo priežasčių tinklą. Ištyrus Lietuvos ir Lenkijos teatro kultūrų ryšių savitumus trijuose XX a. tarpsniuose (pirmoji Lietuvos Nepriklausomybė / Antroji Lenkijos respublika, sovietinė okupacija / Lenkijos liaudies respublika, antroji Lietuvos Nepriklausomybė / Trečioji Lenkijos respublika) galima išvada, kad ir istorinis procesas, ir abiejų šalių kultūros raida (tiek jų panašumai, tiek ir skirtumai) neigiamai veikė abipusius teatro mainus:
1. pirmajame tarpsnyje, nuo 1920–1940 m., apimančiame ankstyvąjį profesionalaus lietuvių dramos teatro laikotarpį, abipusei teatro sklaidai kliudė antagonistiška abiejų valstybių laikysena ir jos įspaudas Lenkijos kultūros suvokimui Lietuvoje. Šiame laikotarpyje nesusiformavo nei teatro kultūros mainams būtini teisiniai-politiniai pagrindai, nei palankios intelektualinės nuostatos;
2. antrajame, sovietinės okupacijos / LLR laikotarpyje, jau aptinkame ir oficialią kultūrinius mainus palaikančią sistemą, ir abipusės pažinties poreikį, tačiau kokybiškai netolygi LLR ir Sovietų sąjungos kultūros situacija bei kultūros apykaitą reglamentuojantys ideologiniai filtrai nesudarė galimybės betarpiškai ir visapusiškai teatro kultūros sklaidai;
3. trečiajame tarpsnyje, dešimtajame XX a. deš. Lietuvoje ir Lenkijoje pasireiškia panašūs kultūros kaitos procesai, teatro lauke esminiu iššūkiu tampa atsinaujinimas bei vertybinė ir estetinė poliarizacija. Šie veiksniai sąlygoja netolygų domėjimąsi kaimynine teatro kultūra: Lenkijoje – skirtingai nei Lietuvoje, kur aktualesnės tampa Vakarų teatro kultūremos – lietuvių teatro estetika atpažįstama kaip svarbi galimybė subalansuoti lenkų teatro vesternizacijos procesą.