VDU menotyrą tarptautiniai ekspertai vertina geriausiai Lietuvoje

Sausio 23 d. Vilniuje vyko Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) inicijuoto ir koordinuoto Lietuvos palyginamojo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) vertinimo, kurį 2018 m. vykdė tarptautiniai ekspertai iš įvairių užsienio švietimo institucijų, pristatymas. Universitetai ir mokslinių tyrimų institutai suformavo 117 vertinamųjų padalinių, kurie vertinti penkiabalėje skalėje pagal tris kriterijus: mokslinės veiklos kokybę, mokslinių tyrimų socialinį ir ekonominį poveikį bei veiklos perspektyvumą. Lietuvos mokslo sistemos vertinimą atliko per 60 užsienio šalių mokslininkų, taip užtikrinant vertinimo nešališkumą ir objektyvumą.

VDU Menų fakulteto menotyrininkų darbo rezultatai buvo įvertinti aukščiausiais balais Lietuvos menotyros mokslo kryptyje – 4, 5, 5 (4,35). Tai yra aukščiausias gautas įvertinimas iš visų VDU vertinamųjų padalinių.

Tarptautinių ekspertų grupės nuomone, VDU menotyros tyrimų perspektyvumas vertas aukščiausio įvertinimo (5) ir turi didelį potencialą „išlaikyti labai gerus ir puikius įvertinimus“ ateityje.

MOSTA ekspertų ataskaitoje VDU Menų fakultetas įvertintas kaip „stiprus tarptautiniu mastu“ mokslo vienetas: menotyrininkų veiklos kokybė vertinama labai gerai (4), pažymint, kad „vykdomi mokslo tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti tarptautiniu mastu“.

Ekonominis ir socialinis VDU menotyros tyrimų poveikis įvertintas aukščiausiu įvertinimu (5), pripažįstant, kad  fakultetas „vykdo išskirtinės svarbos mokslinius tyrimus“, „teigiamai veikia visuomenės plėtrą ir yra labai vertinamas partneris MTEP plėtros klausimais ne tik akademinėje bendruomenėje, bet ir už jos ribų“. Aukščiausias balas šioje vertinimo srityje taip pat nurodo, kad Menų fakulteto menotyrininkai „vertinami kaip ekspertai viešajame ir privačiame sektoriuose“.

Išvadose pažymima, kad VDU menotyrininkai yra aktyvūs Baltijos, Šiaurės ir kitų Europos šalių tyrimų tinkluose. Itin palankiai vertinami ir MF vykdomi tarptautiniai tyrimų projektai, ypač pirmasis Lietuvoje HSM srities koordinuojamas  Horizon 2020 Teaming finansavimo schemos projektas „INNOCULT: Kūrybinių ir kultūros inovacijų ekscelencijos centras“.

„Itin džiugu, kad jau antrą kartą iš eilės mūsų fakulteto mokslininkai įvertinami aukščiausiais balais. Tai liudija, kad mokslininkų skaičiumi nedidelis padalinys gali būti labai aktyvus ir inovatyvus, plėtojantis aukšto lygio mokslinius tyrimus ir intensyvų tarptautinį bendradarbiavimą“, – teigia Menų fakulteto dekanė prof. Jurgita Staniškytė. Pasak dekanės, svarbu, kad aukštos kvalifikacijos mokslininkai perduoda savo patirtį jaunajai tyrėjų kartai, dėstydami unikaliose Menų fakulteto studijų programose.

Vertindami Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros situaciją tarptautiniai ekspertai nagrinėjo tokius pastarųjų penkerių metų duomenis kaip geriausi mokslo darbai, geriausi užsienyje skaityti mokslinių konferencijų pranešimai, svarbiausi nacionaliniai ir tarptautiniai apdovanojimai už MTEP veiklas, dalyvavimas tarptautiniuose konkursiniuose MTEP projektuose, verslo ir viešojo sektoriaus MTEP užsakymai, tyrėjų dalyvavimas tarptautinėse ekspertinėse darbo grupėse, komisijose bei asociacijose, tyrėjų organizuotos mokslinės konferencijos ir mokslo renginiai, turima institucijos MTEP infrastruktūra ir personalo potencialas.