Tarptautinė ekspertų grupė puikiai įvertino VDU Menų fakulteto studijų programas „Menotyra“, „Teatrologija ir scenos menų vadyba“, „Kultūros paveldas ir turizmas“, „Meno istorija ir kritika“

Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Menotyros ir Teatrologijos katedrų atstovai džiaugiasi galėdami pasidalinti gera naujiena. 2012 metais Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta tarptautinė ekspertų grupė, kurią sudarė menotyros krypties mokslininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos, atliko išorinį bakalauro studijų programos „Menotyra“ (612U90003) bei magistrantūros studijų programų „Teatrologija ir scenos menų vadyba“ (621U94002), „Kultūros paveldas ir turizmas“ (621V72002), „Meno istorija ir kritika“ (621U90002) vertinimą ir akreditavimą.

2012 metų spalio 9 – 10 dienomis tarptautinė ekspertų grupė lankėsi VDU Menų fakultete, kur susitiko su Menotyros ir Teatrologijos katedrų atstovais, vertinamų studijų programų studentais, dėstytojais, absolventais ir socialiniais partneriais, apžiūrėjo auditorijas, biblioteką, skaityklas, VDU Menų galerijos 101 bei VDU teatro patalpas, susipažino su studentų egzaminais, tiriamaisiais projektais ir baigiamaisiais darbais. Atidžiai išstudijavę studijų programų vykdytojų pateiktus savianalizės dokumentus, įvertinę studijų programų techninę ir mokymo(si) bazę, pabendravę su programų dėstytojais, studentais, absolventais ir darbdaviais, ekspertai paskelbė vizito išvadas, vertinimo rezultatus ir rekomendacijas tolesniam programų vykdymui.

Menų fakulteto atstovai džiaugiasi, kad vertintos studijų programos sulaukė puikaus įvertinimo: bakalauro studijų programa „Menotyra“ ir magistrantūros studijų programos „Teatrologija ir scenos menų vadyba“ bei „Kultūros paveldas ir turizmas“ akredituotos maksimaliam šešių metų laikotarpiui. Magistrantūros studijų programos „Meno istorija ir kritika“ akreditavimui šešių metų laikotarpiui pritrūko vos vieno balo: programa akredituota trims metams.

Menų fakulteto dekanė doc. dr. Ina Pukelytė teigia, kad „šie aukšti įvertinimai yra reikšmingi visam VDU Menų fakulteto kolektyvui, jau trečią dešimtmetį organizuojančiam ir puoselėjančiam menotyros krypties studijas Kaune“. Dekanės nuomone, „ši sėkmė įpareigoja ir ateityje atidžiai vertinti tarptautinę ir vietinę studijų aplinką bei siūlyti studentams naujausias studijų ir tyrimų gaires atliepiančias meno, menotyros, kūrybinių industrijų programas“.

Bakalauro studijų programos „Menotyra“ studijų komiteto pirmininkė, Menų fakulteto prodekanė doc. dr. Rūta Mažeikienė džiaugiasi, kad „VDU vykdomos unikalios integruotos menotyros studijos ne tik išskiria šią studijų programą iš kitų Lietuvos menotyros bakalauro studijų programų, bet ir sulaukia palankaus tarptautinių ekspertų vertinimo“. Šios studijų programos vertinimo išvadose pabrėžiama, kad suteikdama studentams žinių iš visų menotyros sričių „Menotyros“ programa „garantuoja solidų žinių įgijimą“, „visiškai atitinka koncepciją, kad menotyros studijos turėtų būti suprantamos platesne prasme nei konkreti specialybė“ ir „suteikia tinkamą pagrindą specializuotoms menotyros studijoms“. Anot Rūtos Mažeikienės, „vertinant Lietuvos aukštosiose mokyklose vykdomų menotyros bakalauro studijų kontekste, VDU „Menotyros“ studijų programai niekada nestigo populiarumo“, tačiau „sulaukę tokių palankių ekspertų vertinimų dar užtikrinčiau kviečiame visus įvairiais menais (daile, teatru, kinu, architektūra, šokiu ar fotografija) besidominčius būsimuosius studentus rinktis tarptautinius standartus ir šiuolaikišką studijų sampratą atitinkančią „Menotyros“ programą VDU Menų fakultete“.

Tarptautinė ekspertų komisija geriausiai įvertino magistrantūros studijų programą „Teatrologija ir scenos menų vadyba“. Kaip teigia programos studijų komiteto pirmininkė Teatrologijos katedros vedėja prof. dr. Jurgita Staniškytė, „itin svarbu, kad maksimalaus ekspertų įvertinimo sulaukė „Teatrologijos ir scenos menų vadybos“ programos kokybė ir studijų organizavimas“. Pasak tarptautinių ekspertų ši programos sritis yra išskirtinė, paremta „geriausiomis tarptautinėmis praktikomis ir orientuota į studento poreikius“. Vertinimo išvadose ekspertai pabrėžė puikią programos dėstytojų kvalifikaciją ir praktines kompetencijas, motyvaciją, atvirumą ir aktyvumą tarptautinėje mokslo bei profesinės veiklos erdvėje. Kaip itin pozityvius programos bruožus ekspertai įvardijo stiprią jungtį tarp praktinių ir mokslinių studentų kompetencijų ugdymo, aktyvų studentų įtraukimą į profesinę veiklą, programos tarptautiškumą, aukštos kvalifikacijos dėstytojų iš užsienio universitetų pritraukimą, glaudžius ryšius su socialiniais partneriais ir gerus studentų įsidarbinimo rodiklius. Pasak Jurgitos Staniškytės, „toks aukštas programos įvertinimas patvirtina, jog VDU rengiama vienintelė Lietuvoje tarpdalykinio pobūdžio šios studijų šakos programa „Teatrologija ir scenos menų vadyba“ puikiai atliepia ne tik Lietuvos poreikius, bet ir tarptautinius studijų kokybės standartus“.

Populiarias magistrantūros studijų programas „Kultūros paveldas ir turizmas“, „Meno istorija ir kritika“ vykdančios Menotyros katedros vedėja doc. dr. Aušrinė Cemnolonskė teigia, kad norintieji tęsti studijas menotyros magistrantūroje turi platų ir individualius poreikius atitinkantį pasirinkimą. „Meno istorijos ir kritikos“ magistrantūros programa siūlo galimybę rinktis Architektūrologijos arba Dailės kuratorystės ir kritikos specializaciją ir gilinti menotyrines žinias bei patirtį norimoje kryptyje. Siūlydama dvi specializacijas ir suteikdama platesnes įsidarbinamumo galimybes ši programa sulaukia nemažo menotyros bakalaurų susidomėjimo. Tuo tarpu „Kultūros paveldo ir turizmo“ programa yra populiari ne tik tarp menotyrininkų, ją renkasi ir istorijos, etnologijos bei kitas humanitarines ir menų specialybes baigę studentai. Vertindami šios programos savitumą, tarptautiniai ekspertai pabrėžė, kad ji „tiksliai atitinka magistro paveldo studijų laipsnį“ ir yra sukurta taip, kad galėtų suteikti „dviejų teminių krypčių specialias kompetencijas: kultūros paveldo mokslinių tyrimų ir turizmo srityse“.

Vertinamų bei akredituojamų programų rezultatus ir išvadas galima rasti čia.