Tarptautinė ekspertų grupė puikiai įvertino VDU Menotyros krypties studijų programas „Menų istorija, kritika ir medijos“, „Meno kuratorystė“, „Teatrologija ir scenos menų vadyba“

 

2020 gruodžio mėnesį Studijų kokybės vertinimo centro sudaryta tarptautinė menotyros ekspertų grupė atliko VDU Menų fakulteto vykdomų menotyros krypties studijų programų „Menų istorija, kritika ir medijos“, „Meno kuratorystė“, „Teatrologija ir scenos menų vadyba“ išorinį vertinimą. Neseniai universitetą pasiekė šio vertinimo išvados – tarptautinė ekspertų grupė VDU Menotyros krypties programas įvertino itin aukštais balais ir skyrė maksimalų 7 metų akreditacijos laikotarpį.

 

Detaliai išstudijavę studijų programų vykdytojų pateiktus savianalizės dokumentus, nuotoliniu būdu susipažinę su studijų infrastruktūra, pabendravę su programų dėstytojais, studentais, absolventais ir darbdaviais, ekspertai įvertino VDU menotyros krypties studijas pagal šias vertinamąsias sritis: studijų tikslai, rezultatai ir turinys; mokslo ir studijų veiklos sąsajos; studentų priėmimas ir parama; studijavimas, studijų pasiekimai ir absolventų užimtumas; dėstytojai; studijų materialieji ištekliai; studijų kokybės valdymas ir viešinimas. Ekspertų grupės sprendimu visos išvardintos sritys buvo įvertintos 4 balais (labai gerai), kurie reiškia, kad „sritis vertinama labai gerai nacionaliniame kontekste ir tarptautinėje erdvėje, be jokių trūkumų“.

 

Vertinimo išvadose ekspertai teigė, kad visų trijų VDU menotyros programų („Menų istorija, kritika ir medijos“, „Meno kuratorystė“, „Teatrologija ir scenos menų vadyba“) studijų tikslai ir rezultatai yra „grindžiami naujausiais mokslo pasiekimais“, „atitinka visuomenės bei darbo rinkos poreikius“, o absolventai yra „paklausūs darbo rinkoje dėl įgytų plačių įgūdžių, kurie derinami su vadybos bei komunikacijos gebėjimais“. Ekspertai akcentavo aukštą VDU menotyros mokslinių tyrimų kokybę ir tvirtas partnerystes su socialiniais partneriais, suteikiančias studentams „plačias galimybes įsitraukti į mokslines ir profesines veiklas įvairiose institucijose“.

 

Apibendrindami atliktą vertinimą, ekspertai pateikė ne tik rekomendacijas ateičiai, bet ir keletą VDU menotyros studijoms būdingų išskirtinės kokybės pavyzdžių (Examples of Excellence):

  • dėstytojų žinios, entuziazmas ir įspūdingi profesiniai pasiekimai;
  • plačios apimties programos, svariai prisidedančios prie studijų krypties plėtros;
  • platus studentų įgyjamų įgūdžių spektras, įgalinantis absolventus veikti plačiame socialiniame, kultūriniame ir ekonominiame kontekste;
  • efektyviam mokymosi procesui išskirtinai gerai pritaikytą studijų aplinka;
  • stiprus ryšys tarp studijų pakopų turinio, naujausių mokslinių tyrimų ir profesinės praktikos, padedantis paruošti studentus tinkamai karjerai;
  • regioninis studijų programų dėmesys.

 

Anot Menų fakulteto dekanės prof. dr. Jurgitos Staniškytės, „Tarptautinių aukštojo mokslo ekspertų vertinimo rezultatai, įvardijantys VDU vykdomas menotyros studijas kaip itin kokybiškas, paklausias, tarptautiniais pavyzdžiais ir mokslo tyrimais grįstas, atitinkančias kintančio kultūros lauko poreikius ir puikiai vertinamas absolventų bei darbdavių – tai labai svarus visos fakulteto bendruomenės – dėstytojų, studentų, absolventų, socialinių partnerių, administracijos pasiekimas. Itin džiugu, kad ekspertų grupei didelį įspūdį paliko programos dėstytojų pademonstruotos žinios ir entuziazmas“.

 

Menų fakulteto bendruomenė didžiuojasi tokiais aukštais menotyros studijų krypties vertinimo rezultatais ir kviečia studijuoti tiek pirmos, tiek antros pakopos menotyros studijų programose. Menų fakulteto prodekanė doc. dr. Rūta Mažeikienė džiaugiasi, kad ekspertų grupė entuziastingai įvertino bakalauro studijų programos „Menų istorija, kritika ir medijos“ unikalumą ir išskirtinumą kitų Lietuvoje vykdomų menotyros studijų tarpe: „Tai vienintelė Lietuvoje integruotos menotyros programa, kurioje studentams suteikiamos pamatinės žinios apie įvairias meno rūšis (architektūros, dailės, fotografijos ir medijų meno, kino, teatro, šokio, dizaino ir mados), ugdomi meno srities ekspertai, mokantys aiškinti, analizuoti ir vertinti meno kūrinius, rašyti meno klausimais, komunikuoti istorinį ir šiuolaikinį meną pasitelkus įvairias medijas – spaudą, internetą, blogus, tinklalaides, žiniasklaidos reportažus ir gyvus renginius“.   https://www.vdu.lt/lt/study/program/show/145/

 

Reaguodama į ekspertų pastabas magistratūros studijų programai “Meno kuratorystė”, Menotyros katedros vedėja doc. dr. Linara Dovydaitytė teigia: “Aukštas programos įvertinimas patvirtina, kad vienintelė Lietuvoje kuratorystės studijų programa „Meno kuratorystė“ iš tiesų siūlo unikalias, į praktiką orientuotas menotyros studijas, suteikiančias studentams galimybes semtis patirties svarbiose kultūros institucijose ir Lietuvoje, ir užsienyje“. https://www.vdu.lt/lt/study/program/show/246/

 

Tuo tarpu Teatrologijos katedros vedėjas doc. dr. Edgaras Klivis atkreipia dėmesį į palankius magistrantūros programos „Teatrologija ir scenos menų vadyba“ vertinimus: „Tarptautinių ekspertų vertinimas parodo, kad ši magistrantūros programa atitinka europinius studijų srities standartus ir atveria absolventams karjeros galimybes tiek Lietuvos, tiek užsienio šiuolaikinių scenos menų lauke. https://www.vdu.lt/lt/study/program/show/58/

 

Menų fakulteto menotyrininkų bendruomenė didžiuojasi ir džiaugiasi menotyros krypties dėstytojų, studentų, absolventų ir socialinių partnerių bendro darbo rezultatais!

 

 

Vertinimo rezultatus ir išvadų santrauką galima rasti čia