Puikus ekspertų įvertinimas VDU Menotyros mokslo doktorantūrai

 

Lietuvos Mokslo taryba atliko VDU Menų fakulteto vykdomos Menotyros mokslo doktorantūros krypties programos 2014-2019 m. kokybės ir efektyvumo ekspertinį vertinimą.

Ekspertai Menotyros doktorantūros studijų programą vertino pagal šias sritis: institucijos potencialas vykdyti mokslo doktorantūros studijas; doktorantūros reglamentas ir doktorantūros eigos administravimas; doktorantūros komitetas ir jo veikla; doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų vykdymas; doktorantūros efektyvumas.

Menų fakulteto Menotyros mokslo doktorantūros studijų programa visose srityse buvo įvertinta teigiamai, suteikiant teisę tęsti doktorantūros studijas. Ekspertų išvadose teigiama: „Doktorantūros procesas nuoseklus ir skaidriai organizuotas. Tematikos atitinka tarpšakinį VDU menotyros potencialą ir specifiką. (…) Šiose tematikose dirbantys aukščiausios kvalifikacijos VDU mokslininkai atlieka fundamentinius ir taikomuosius menotyros tyrimus, formuoja menotyros mokslo metodiką bei vykdo savo mokslinių tyrimų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje. (…) Doktorantai dalyvauja pedagoginiame darbe ir moksliniuose projektuose, turi geras galimybes stažuotis užsienyje, pasinaudojant universiteto studentų mainų programomis.“

Vertindami institucijos potencialą ekspertai konstatavo, kad „vykdoma menotyros mokslo krypties mokslo doktorantūra glaudžiai siejasi su VDU menotyrininkų atliekamais mokslo tyrimais, kurie apima skirtingas menotyros šakas (teatrą, dailę, architektūra, kiną, taikomąjį meną, dizainą) ir tarpdisciplininę analizę. VDU menotyrininkų darbai jungia skirtingus disciplinos aspektus: menų istoriją, teoriją, metodologiją, taip pat menų kritikos, vertinimo ir komunikacijos problematiką“.

Išvadose pažymėtas doktorantų aktyvumas mokslinėje ir mokslo populiarinimo veikloje. Ekspertai taip pat atkreipė dėmesį į doktorantūros efektyvumą ir vykdomą doktorantų karjeros stebėseną, kuri rodo, kad „2014-2019 m. iš 9 apgynusiųjų disertacijas visi dirba menotyros srityje“.

Lietuvos mokslo taryba periodiškai, bet ne rečiau kaip kas 6 metai atlieka vykdomų mokslo doktorantūrų kokybės ir efektyvumo vertinimą ir pateikia apibendrinamąsias išvadas bei siūlymus dėl doktorantūrų veiklos tęstinumo. Po ekspertinio vertinimo galimos trys išvados: doktorantūrą tęsti, doktorantūrą koreguoti arba stabdyti.