NETEKOME PROF. BRONIAUS VAŠKELIO

Floridoje rugsėjo 3 d. mirė profesorius Bronius Vaškelis – Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Garbės profesorius, buvęs VDU Rektorius, Menų fakulteto Teatrologijos katedros įkūrėjas, tarptautinės vakarietiškos teatro tyrimų mokyklos Lietuvoje pradininkas, filantropas, skatinęs ir rėmęs humanitarinių mokslų plėtrą bei studentų mokslinę veiklą.

Didžioji Broniaus Vaškelio aktyvaus akademinio gyvenimo dalis yra susijusi su darbu universitetuose: išeiviškuoju gyvenimo laikotarpiu – Šiaurės Amerikoje, o po Nepriklausomybės atkūrimo – Lietuvoje.

Pensilvanijos universitete Bronius Vaškelis dirbo rusų kalbos lektoriumi (1962–1963), Lafayette College – rusų literatūros docentu (1964–1970), profesoriumi (1970) ir svetimų kalbų katedros vedėju (1964–1984), Ilinojaus universitete – lietuvių literatūros profesoriumi ir Lituanistikos katedros vedėju (1984–1992). Nuo 1984 m. gilinosi vien į lietuvių literatūros ir teatrologijos temas lietuvių ir anglų kalbomis. B.Vaškelis buvo vienas iš „Lituanus“ ir „Journal of Baltic Studies“ redaktorių, taip pat „Lietuvių enciklopedijos“ (Bostono) ir „Modern Languages Association“ bibliografijos bendradarbis. 1985-1989 m. – Lituanistikos instituto (Čikagoje) pirmininkas. Nuo 1991 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Atvykęs į Lietuvą, profesorius aktyviai įsitraukė į Vytauto Didžiojo universiteto veiklą. 1992 m. profesorius tapo Humanitarinių mokslų fakulteto dekanu, prorektoriumi, o 1993 m. buvo išrinktas universiteto rektoriumi. B. Vaškelis buvo Atkuriamojo VDU Senato ir Senato narys. Kadenciją baigė 1997 m. Tais pat metais VDU Senatas jam suteikė VDU Garbės profesoriaus vardą. Už nuopelnus Lietuvai B. Vaškelis buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu. 1997–2003 m. VDU Menų institute dirbo Teatrologijos katedros vedėju, nuo 2003 –  šios katedros literatūros ir teatrologijos profesoriumi, vėliau –  profesoriumi emeritu.

Prof. B.Vaškelio mokslinė veikla siejosi su dramos teksto tyrimais ir išeivijos teatro istorijos raidos analize. Skelbti savo mokslinių tyrimų rezultatus apie išeivijos teatro genezę ir recepciją išeivijos spaudoje, Lietuvos dramaturgijos raidą ir jos tyrimų metodus profesorius pradėjo nuo 1948 m. Jo straipsniai gausiai publikuoti įvairiuose akademiniuose leidiniuose Lietuvoje ir užsienyje, tarp jų ir ISI Thompson duomenų bazės žurnaluose. Profesorius Bronius Vaškelis buvo daugelio Lietuvos ir tarptautinių prestižinių mokslo žurnalų redkolegijų narys, aktyviai dalyvavo jaunųjų mokslininkų rengime, vadovavo pirmoms VDU  apgintoms teatrologijos disertacijoms (J. Staniškytės, N. Šatkauskienės), dalyvavo mokslinėse konferencijose, įvairių draugijų veikloje ir tarpdalykiniuose mokslo projektuose. Profesoriaus veiklą šioje tyrimų kryptyje vainikavo dvitomė monografija Žvilgsnis iš atokiau (Vilnius: Versus Aureus, 2004) ir Žvilgsnis iš atokiau: lietuviškoji scena Jungtinėse Amerikos Valstijose 1889-1990 (Vilnius: Versus Aureus, 2006). Šiose publikacijose ryškėja analitinis požiūris į lietuviškąją dramaturgiją ir literatūrą, kurtą išeivijoje ir sovietinėje Lietuvoje, taip pat Lietuvos teatrologijai nauji struktūrinės tekstų analizės pavyzdžiai. Čia pirmą kartą rekonstruojama lietuviškojo teatro išeivijoje genezė, pagrindiniai teatro egzilyje etapai, taip užpildant tuščias Lietuvos teatro istorijos spragas. Profesorius, analizuodamas lietuvių teatro pradžią JAV, lietuvių satyros teatrų raidą, lietuvių dramos teatro sambūrių veiklą Čikagoje ir įvairias išeivijos teatro asmenybes, pateikė ne tik dar neatrastą medžiagą ir analizės įrankius, bet ir apžvelgė išeivijos teatro recepcijos strategijas, požiūrio į teatrą, susiformavusio išeivijos kultūrinėje spaudoje, studiją.

Išeivijos leidiniuose Metmenys, Akiračiai, Lituanistikos darbai B. Vaškelis yra paskelbęs straipsnių, skirtų lietuvių literatūrai. Didžioji dauguma šių tekstų yra skirti sovietinės Lietuvos literatūros tendencijų refleksijai ir analizei, iškilesnių knygų pristatymui. B. Vaškelio straipsniai apie okupuotos Lietuvos literatūrą neprarado savo aktualumo: jo taiklios įžvalgos, meninės vertės kriterijų prioritetinis postulavimas prieš vienadienį ideologizavimą atkuria  lietuvių literatūros vertybių hierarchiją. Autorius yra parašęs įžvalgius analitinius straipsnius apie J. Grušą, J. Mikelinską. R. Lankauską, R. Gavelį. Savo sovietmečio literatūros tendencijas ir vertimus pristatančius straipsnius anglų kalba B. Vaškelis yra skelbęs amerikiečių akademinėje spaudoje. Lietuvių ir anglų kalbomis yra skelbti  straipsniai apie Jurgio Baltrušaičio kūrybą ir diplomatinę veiklą, taip pat apie išeivijos literatūrą.  B. Vaškelio mokslinė veikla įvertinta įvairiais apdovanojimais, tarp jų Balio Sruogos premija

Prof. Bronius Vaškelis plėtojo ir visuomeninę bei filantropinę veiklą. 2000 m. birželio 1 d. VDU įkurtas Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras. Tai pirmas centras VDU, pradėjęs dirbti remiamas profesoriaus B. Vaškelio fondo. Taip pat prof. B. Vaškelis aktyviai rėmė VDU humanitarinių mokslų plėtrą, prisidėdamas prie doktorantų ir mokslininkų stažuočių finansavimo, bibliotekos fondui dovanoja asmeninį archyvą. Profesorius rėmė ir talentingus VDU Teatrologijos ir Lietuvių literatūros katedrų studentus: 2011 m. jis įsteigė vardinę prof. Broniaus Vaškelio stipendiją, kas met konkurso būdu skiriamą VDU MF ir HMF studentams.

 

Prof. Jurgita Staniškytė, Prof. Dalia Kuizinienė

Knyga apie Bronių Vaškelį